Ungdataundersøkelsen 2021

Ungdataundersøkelsen blir gjennomført i uke 11.

Hvorfor gjennomføres undersøkelsen?

Ungdataundersøkelsen blir gjennomført for å

 • gi ungdommer som går på videregående skole mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø
 • skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid
 • kunne sammenligne seg med andre kommuner og nasjonale tall
 • bidra til forskning

Hva spør vi om i ungdata?

 • forhold til skole, venner og foreldre
 • fritid og fritidsaktiviteter
 • helse, trivsel og livskvalitet
 • mobbing
 • seksualitet
 • regelbrudd, vold og rus
 • foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte regionalt kompetansesenter på rusfeltet (KoRus).

Hvordan gjennomføres ungdata?

 • Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

Det er frivillig å delta

 • Undersøkelsen er frivillig.
 • Elevene kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.
 • Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

Personvern

 • Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig.
 • Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.
 • Ingen som har svart vil bli gjenkjent når resultatene fra undersøkelsen publiseres.
 • Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger, vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2025. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.
 • Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personvernombud@oslomet.no).
 • Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.
 • NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

Beredskap

Skolehelsetjenesten vil ha beredskap i etterkant av undersøkelsen for elever som måtte ha behov for det. 

Kontaktpersoner

Ungdatakoordinator:

Arild Lishagen Myhre, rådgiver

Kontaktperson ved KoRus:

Jørn Danielsberg spesialrådgiver, KoRus Øst

Klikk for stort bilde ungdata.no

Til toppen